Química analítica

Línies d'investigació

El grup de Química Analítica del Medi Ambient de Gandia (QUIMAG), es va formar l’any 2004 i, en l’actualitat, consta de 4 membres, tots amb dedicació a temps complet a l’Escola Politècnica Superior a Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Les principals línies d’investigació del grup en l’actualitat inclouen:

 • Desenvolupament de mètodes analítics de pretractament de mostra i de cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC) per al control de la qualitat ambiental.
 • Desenvolupament de materials polimèrics i la seua funcionalització per a la preparació de fases estacionàries
 • Desenvolupament d'immunoassajos  de flux lateral per a la detecció d'al·lergògens
 • Ús de nous suports per al desenvolupament de sistemes d'extracció
 • Ús de nanomaterials per a la funcionalització de monòlits i desenvolupament de fases estacionàries híbrides polímer-nanopartícula i en assajos de flux lateral
 • Aplicació dels materials desenvolupats a la separació i determinació de compostos d'interès en mostres mediambientals
 • Aplicació dels materials desenvolupats en l'etapa de preparació de mostra (neteja i preconcentració).

Altres línies d’investigació en les quals ha treballat el grup de Química Analítica:

 • Desenvolupament de sistemes automatitzats (anàlisis en flux continu (FIA) i HPLC) per a l'anàlisi de plaguicides en mostres mediambientals
 • Desenvolupament de mètodes de detecció quimioluminiscent emprant oxidants forts
 • Ús de fotoreactors per a la derivatització d'analits

Des de l’any 2014, el grup QIMAG col·labora amb el grup de Cromatografia Líquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses (CLECEM) de la Universitat de València, participant conjuntament en diversos Projectes d’investigació en convocatòries competitives del Ministeri i de la Generalitat Valenciana, a més de dues ajudes per a accions preparatòries dins del programa UPV-FISABIO.

Responsable de la línia

 • mocaic@qim.upv.es

Equip investigador

Articles

Els membres del grup han publicat més de 80 articles d’investigació en l’àrea de química analítica en revistes internacionals d’alt impacte. Algunes publicacions recents són:

 1. J.C. Nadal , M. Catalá-Icardo, F. Borrull, J.M. Herrero-Martínez, R.M. Marcé, N. Fontanals. Weak anion-exchange mixed-mode materials to selectively extract acidic compounds by stir bar sorptive extraction from environmental waters. J. Chromatr. A 1663 (2022) 462748.
 2. S. Zatrochová, H. Martinez‑Perez‑Cejuela, M. Catala‑Icardo, E.F. Simo‑Alfonso, I. Lhotská, D. Šatínský, J.M. Herrero‑Martinez. Development of hybrid monoliths incorporating metal-organic frameworks for stir bar sorptive extraction coupled with liquid chromatography for determination of estrogen endocrine disruptors in water and human urine samples. Microchim. Acta 189 (2022) 92.
 3. S. Meseguer-Lloret, S. Torres-Cartas, C. Gómez-Benito, J.M. Herrero-Martínez. Magnetic molecularly imprinted polymer for the simultaneous selective extraction of phenoxy acid herbicides from environmental water samples. Talanta. 239 (2022) 123082.
 1. S. Torres-Cartas, S. Meseguer-Lloret, C. Gómez-Benito, C., M. Catalá-Icardo, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez. Preparation of monolithic polymer-magnetite nanoparticle composites into poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) tubes for uses in micro-bore HPLC separation and extraction of phosphorylated compounds. Talanta. 224 (2021) 121806.
 2. S. Torres-Cartas, M. Catalá-Icardo, S. Meseguer-Lloret, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez.  Recent advances in molecularly imprinted membranes for sample treatment and separation.Separations. 7 (2020) 1-28.
 3. M. Catalá-Icardo, S. Torres-Cartas, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez. Influence of photo-initiators in the preparation of methacrylate monoliths into poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) tubing for microbore HPLC. Anal. Chim. Acta. 1093 (2020) 160-167.
 4. M. Catalá-Icardo, S. Torres-Cartas, S. Meseguer-Lloret, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez. Photografted fluoropolymers as novel chromatographic supports for polymeric monolithic stationary phases. Talanta 187 (2018) 216-222.
 5. S. Meseguer-Lloret, S. Torres-Cartas, M. Catalá-Icardo, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez. Extraction and preconcentration of organophosphorus pesticides in water by using a polymethacrylate-based sorbent modified with magnetic nanoparticles. Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017) 3561-3571.
 6. M. Catalá-Icardo, S. Torres-Cartas, S. Meseguer-Lloret, C. Gómez-Benito, E. Carrasco-correa, E.F. Simó-Alfonso, G. Ramis-Ramos, J.M. Herrero-Martínez. Preparation of organic monolithic columns in polytetrafluoroethylene tubes for reversed-phase liquid chromatography. Anal. Chim. Acta. 960 (2017) 160-167.
 7. M. Catalá-Icardo, C. Gómez-Benito, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez. Determination of azoxystrobin and chlorothalonil using a methacrylate-based polymer modified with gold nanoparticles as solid-phase extraction sorbent. Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017) 243-250.

Projectes recents relacionats amb les principals línies d'actuació del grup:

 1. Projecte de generació de coneixement 2021. Investigació orientada tipus B. Ministeri de Ciència i innovació: Tècniques de microextracció i anàlisis in situ sostenibles en dispositius flexibles i barats i materials porosos avançats per a aplicacions alimentàries i mediambientals (SMAFE) (Ref. PID2021-125459OB-100). Duració del projecte: 2021 a 2023; Finançament: 181.500 €; IP: J.M. Herrero-Martínez i E.F. Simó-Alfonso (Universitat de València).
 2. Projecte de la Generalitat Valenciana, Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport: Sistemes de separació basats en nous polímers porosos i compòsits polímer-nanopartícules amb aplicacions industrials i mediambientals (Ref: PROMETEU/2016/145). Duració del projecte: 01/01/2016 a 31/12/2019. Finançament: 182.000 €; IP: G. Ramis Ramos (Universitat de València)
 3. Projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat: Desenvolupament de fases estacionàries monolítiques hibrides polímer-nanopartícules i les seues aplicacions en separació (Ref. CTQ2014-52765-R). Duració del projecte: 01/01/2015 a 31/12/2017. Finançament: 101.640 €; IP: G. Ramis Ramos i J.M. Herrero Martínez (Universitat de València)

A més, hem rebut dues ajudes dins del programa UPV-FISABIO 2018 i 2021 per a l’acció preparatòria «Desenvolupament d’un sistema de detecció ràpida de sobre-infecció bacteriana mitjançant detecció de biomarcadors, en llet i orina, amb tira reactiva en dones lactants amb mastitis (aguda o subaguda)» i «Desenvolupament d’un sensor basat en aptòmers i nanomaterials per a la quantificació de l’al·lergogen majoritari dels àcars (Der p2)», respectivament.